โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ได้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมที่ ตึกอุตสาหกรรม ห้องเรียนที่ 1 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ สอนภาษาในเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง

Read more

โครงการมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ กรุงเทพ อยุธยา และ เพชรบุรี ตั่งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2661 ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าไปดูงานที่ โรงงาน อิชิตัน กรุ๊ป จำกัน

Read more