ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

  • มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
  • มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ
  • มีการกำหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ