อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

  •  นักวิเคราะห์และวางแผนงานระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  •  ผู้จัดการแผนกในโรงงานอุตสาหกรรม
  •  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  •   ผู้ประกอบการ

วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

  • ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีด้านวัสดุ
  • นักปฏิบัติงานการค้นคว้าและพัฒนาด้านวัสดุร่วมกับนักวิชาการวิชาเอกต่างๆ  ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน