วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์สุวรรณา พลภักดี
อาจารย์สุวรรณา พลภักดี
อาจารย์ณัฐธิดา ศรีราชยา
อาจารย์ณัฐธิดา ศรีราชยา
อาจารย์อาดือนา นิโด
อาจารย์อาดือนา นิโด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
อาจารย์นิภาส  ลีนะธรรม
อาจารย์นิภาส ลีนะธรรม