การประกันคุณภาพหลักสูตร

การบริหารหลักสูตร

 • มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 • มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
 • มีการกำหนดแผนงาน การจัดงบประมาณ และดำเนินการตาม 6 องค์ประกอบของ สกอ. และมีการจัดทำรายงานการ ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีคณะกรรมการบริหารวิชาระดับสาขาวิชา และคณะวิชาทั้งภายในและภายนอก

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

 • มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพียงพอ
 • มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น

การบริหารคณาจารย์

 • มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
 •  มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
 • มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

 • มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีการวางแผนและดำเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

 • การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
 • การอุทธรณ์ของนักศึกษา

การสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากรัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม
 • ตลาดอาเซียนที่อุตสาหกรรมการผลิตกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก หลักสูตรได้บูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไว้ในหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงความต้องการ
 • บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความขยัน อดทน สู้งานและมีน้ำใจช่วยเหลืองาน

การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

 •  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ตัวบ่งชี้
 •  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12 ตัวบ่งชี้