อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สายนที  จากถิ่น
อาจารย์สายนที จากถิ่น
อาจารย์อาดือนา นิโด
อาจารย์อาดือนา นิโด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
อาจารย์นิภาส  ลีนะธรรม
อาจารย์นิภาส ลีนะธรรม
อาจารย์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
อาจารย์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง