วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

อาจารย์สายนที  จากถิ่น
อาจารย์สายนที จากถิ่น
อาจารย์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
อาจารย์ภัทราวรรณ คหะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง