โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร  
1). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
2). หมวดวิชาเฉพาะ91หน่วยกิต
– วิชาฝึกประสบการณ์7หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ39หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก12หน่วยกิต
– วิชาแกน 33หน่วยกิต
3). หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต