ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

 • (ภาษาไทย)              : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • (ภาษาอังกฤษ)         : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญา

 • (ภาษาอังกฤษ)          : Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)
 • (ภาษาไทย)               : อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า      15     สัปดาห์
 • มีภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า      15     สัปดาห์
 • วัน – เวลาดำเนินการราชการปกติ นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ปีละ 120  คน
 • มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ง หมวดที่ 3)