รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับผู้เข้าศึกษา

  • รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว