หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)              : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ)         : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญา

(ภาษาอังกฤษ)          : Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)

(ภาษาไทย)               : อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)