โครงการมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ กรุงเทพ อยุธยา และ เพชรบุรี ตั่งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2661

ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าไปดูงานที่ โรงงาน อิชิตัน กรุ๊ป จำกัน (มหาชน) และ โรงงาน ไทยเบฟเวอเรจ โดยในโรงงานทั้งสองแห่งนี้มีสายการผลิตที่คล้ายคลึงกันโดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยบริษัทได้ตั้งโปรแกรมที่จะพัฒนายอดการผลิตเพื่อให้พอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละโรงงานโดยตรง มีทักษะเพื่อนำไปปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเองน่ะจ๊ะ

project-aims-develop-graduates00

Attachments