งานวิจัย/บทความวิชาการ

59 entries « 6 of 6 »

Booklets

pattarwan kahawong

เซรามิกในชีวิตประจำวัน (Ceramics in Everyday Life) Booklet

วารสาร UPDATE journal, 2003, ISSN: 0858-6934.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

การพัฒนาคุณภาพพลอยจากแหล่งพลอยจังหวัดแพร่โดยการเผา (ผู้ร่วมโครงการวิจัย สัดส่วนการทำงานร้อยละ 40) Booklet

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2002.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

ผลของความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของไพลินธรรมชาติ เสนอต่อสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ Booklet

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2001.

BibTeX

pattarwan kahawong

The Study of Fabricating Alumina Granule Powder By Spray Drying Method Booklet

2001.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

วัสดุทนไฟจากดินเหมืองพลอยทนความร้อน 1300 องศาเซลเซียส Booklet

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี , 1999.

BibTeX

pattarwan kahawong

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (Material Technology Journal of MTEC Booklet

คอลัมน์เซรามิกก้าวหน้า และกีฬา, 1999, ISSN: 0859-1695 .

BibTeX

Pattarwan Kahawong

การเพิ่มมูลค่าของไพลินด้วยกรรมวิธีการให้ความร้อน (Heat Treatment of Blue Sapphire) Booklet

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1995.

BibTeX

Masters Theses

Pattarwan Kahawong

ผลของดินต่อการเตรียมและขึ้นรูปแผ่นบางเนื้ออลูมินาในระบบน้ำด้วยวิธีด็อกเตอร์เบลด (Effect Of Clay On Preparation And Forming Of Water-Based Alumina Substrate By Doctor Blade Process) Masters Thesis

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 1998.

BibTeX

Presentations

pattarwan kahawong; N Vaneesorn; A Woonbumroong; A Thanaboonsombut

Microstructural Investigations of Commercial Hard Ferrite for Motor Presentation

31.12.2002.

BibTeX

59 entries « 6 of 6 »